Introduktion till Ytlighetsproblemet

I boken The Shallows beskriver journalisten Nicholas Carr ett samhällsproblem. Vi kan kalla det ytlighetsproblemet på svenska. Han menar att Internet i allmänhet och social media i synnerhet förändrar den fysiska arkitekturen i våra hjärnor så att den prioriterar enkla snabba meddelanden och gör det svårare att läsa långa, komplexa texter. Argumentet utgår ifrån det neurobiologiska begreppet plasticitet. Att hjärnan är plastisk innebär att den ständigt skapar nya kopplingar mellan hjärncellerna, neuronerna. Anledningen till att hjärnans plasticitet verkar fascinera så många är att den biologiska hjärnan traditionellt har setts som en biologisk klump som genererar medvetandet. Medvetandet står då för det föränderliga. Att den fysiska hjärnan själv förändras vid inlärning är en relativt ny förståelse som, hos hjärnforskningen, vuxit fram succesivt under 1900-talet.

Nicholas Carr menar alltså att en längre tids intensivt användande av sociala medier tränar om hjärnan mot ett slags ytlighetsberoende. Konsekvensen är att vi slutar läsa längre, komplexa texter vilket i förlängningen leder till ett ytligare samhälle.

Jag vill påpeka två grunläggande saker i relation till ytlighetsproblemet.

1. Carrs problematik beskriver någonting viktigt. Många instämmer i analysen. Det är arrogant av de delar av forskarsamhället som inte tar analysen på allvar. Särskilt om det beror på att hans emperi är journalistisk snarare än vetenskaplig. Den empiriska logiken finns.

2. Carrs antagande att boven i dramat är Internet och social media är förhastad. Om hans analys stämmer och vi kan enas om att det innebär ett problem, då skulle jag föreslå att vi tittar på betydligt mer djupträngande orsaker än det senaste decenniets användande av digital information.

Den första punkten handlar om vad som ses som viktigt i dagens forskningssamhälle. För oss som har en kunskapsteoretisk utgångspunkt i forskningen borde frågan vara viktig eftersom det handlar om vad som räknas som kunskap. Men det handlar också om hur synen på kunskap har förändrats och kommer att fortsätta förändras med tiden. Om människans hjärna inte är statisk kan inte heller kunskapen i sig själv vara statisk.

När det gäller den andra punkten så går det inte att förneka att tiden är viktig. Om man går ifrån att läsa böcker flera timmar om dagen och i stället ägnar den tiden åt social media och annan mer fragmenterad information, då blir det naturligtvis konsekvenser. Det förstår alla. Min tes är emellertid att det handlar om ett mer djupgående problem som är kopplad till den konsumtionsstyrda samhällsformen vi har tagit emot med öppna armar. Det gäller inte bara i väst utan i hela världen. Dagens media är ett symptom på det konsumtionsstyrda samhället. Om vi anser att det är angeläget att värna den långa, djupa texten, då måste vi börja redan i skolan.

Jag har bara skrapat på ytan här. Men innan jag avslutar denna introduktion ska jag säga några ord om problematikens angelägenhet. De långa, komplexa böckerna har en lång historia. Det är givetvis inte otroligt att den historien skulle kunna ta slut och kanske är det just det som sker. Om tjugo år kanske ingen längre vill investera den tid och engeri som krävs för att läsa en lång, komplex bok. Det är knappast självklart att detta är ett problem. Många har aldrig läst en lång, komplex bok och har klarat sig utmärkt ändå.

Kanske är det så att böckerna som långa, djuplodande informationnätverk är så djupt rotade i vår kultur att kulturen skulle bli fundamentalt annorlunda om vår läsförmåga ebbade ut. Men vad säger att det i så fall skulle bli sämre. Förmodligen kommer vår förmåga att sätta ihop informationsfragment bli större. Kommande generationer kanske skapar en helt annat slags djup än vi kan förstå utifrån vårt bokperspektiv. Vi människor har en förmåga att se framtiden som en bättre eller sämre reflektion av nuet.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s